Cała prawda o Obwodnicy

Niniejszy artykuł powstał w maju 2017. Wszystkie tezy w nim stawiane są wciąż aktualne

 

Szanowni Państwo,

Od początku akcji informacyjnej, którą społecznie prowadzimy w odpowiedzi na plan władz Miasta przewidujący budowę „Obwodnicy Piastowa” wskazywaliśmy, że przebudowa ciągu ulic Barcewicza, Ogińskiego, Żółkiewskiego nie jest zwykłym remontem dróg lokalnych na terenie naszego miasta. Dowodziliśmy, że inwestycja ta stanowi element zdecydowanie większego projektu, którego realizacja nieodwracalnie zmieni charakter Piastowa oraz spowoduje, że miasto przejmie na siebie ruch tranzytowy obecnie odbywający się przez Pruszków.

Od początku przeciwstawiamy się również podejściu władz Piastowa, które próbują zawęzić zakres dyskusji wyłącznie do modernizacji ciągu ulic Żółkiewskiego, Ogińskiego, Barcewicza i wskazujemy, że konsekwencje realizacji tej inwestycji należy rozpatrywać w kontekście innych równolegle prowadzonych inwestycji wokół naszego miasta.

W niniejszym tekście postaramy się odpowiedzieć na 4 pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam swoje informacje i opracowania.

Pytanie nr 1: Jaką drogę chcą wybudować władze Piastowa?

Pytanie nr 2: Czyje cele realizuje projekt i komu będzie służyć „Obwodnica Piastowa?

Pytanie nr 3: Co przewidują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Żbików-Bąki?

Pytanie nr 4: Rynek nieruchomości komercyjnych a Obwodnica Piastowa?

 

Pytanie nr 1: JAKĄ DROGĘ CHCĄ WYBUDOWAĆ WŁADZE PIASTOWA

W dniach 19 i 24 kwietnia 2017 r. mieszkańcy miasta tłumnie przybyli na spotkania z radnymi i Burmistrzem Piastowa, aby bezpośrednio „u źródła” od Pana Burmistrza uzyskać informacje o charakterze planowanej inwestycji. Podczas spotkań Burmistrz Piastowa wielokrotnie podkreślał, że miasto projektuje modernizację ulic na terenie Piastowa i nie ma wpływu na decyzje innych samorządów. Stanowisko potwierdzone na łamach gazety WPR wydanie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Pan Grzegorz Szuplewski: „– Mówiłem o tym na posiedzeniu Komisji. Projektujemy ciąg ulic w Piastowie i interesuje nas poprawa komunikacji na terenie miasta. Nie chciałbym brać odpowiedzialności za to, co wydarzy się poza naszymi granicami, bo nie mam do tego prawa. To suwerenna decyzja miasta Pruszkowa i starostwa powiatowego.”

Dlaczego mieszkańcy nie otrzymali od Burmistrza Piastowa pełnej informacji o planowanej przez Miasto inwestycji, skoro jej zakres był już znany? Zwracamy uwagę, że na łamach dodatku do Gazety Wyborczej – Biznes Plus z dnia 30 marca 2017 r., a więc 19 dni przed pierwszym spotkaniem z mieszkańcami Wiceburmistrz Piastowa Pan Konrad Rytel tak relacjonował plany Piastowa.

Pan Konrad Rytel: „-Podejmujemy też sporą inwestycję w zakresie budowy małej zachodniej obwodnicy miasta. Zawarliśmy porozumienie ze starostą, aby połączyć drogę powiatową z drogą krajową. Zaowocuje to powstaniem na granicy Piastowa i Pruszkowa małej obwodnicy, która połączy cały ruch między miastami. Inwestycja warta będzie kilka milionów, jednak po dofinansowanie będziemy startować wspólnie ze starostą oraz prezydentem Pruszkowa, więc szanse na uzyskanie dotacji są spore. Chcemy także wykorzystać czas wyłączenia z ruchu linii kolejowej z powodu remontu i zbudować wiadukt łączący Pruszków i Piastów. Wszyscy, którzy na ten moment poruszają się zatłoczonymi Alejami Jerozolimskimi, będą mogli łatwiej przedostać się na drugą stronę torów, a ta połączona będzie z zachodnią obwodnicą, o której wspomniałem wcześniej.”

Jaką zatem drogę chcą wybudować władze Piastowa? Z całą pewnością bliższa prawdy jest wypowiedź Pana Wiceburmistrza, która znajduje potwierdzenie w dokumentach towarzyszących temu projektowi.

Po pierwsze:

 1. Miasto Piastów, Miasto Pruszków i powiat pruszkowski w dniu 4 stycznia 2017 r. zawarły porozumienie stwierdzające potrzebę współpracy zakresie budowy „małej wewnętrznej” obwodnicy Miasta Piastowa
 2. W myśl tego porozumienia Miasto Piastów odpowiada za przygotowanie koncepcji układu drogowego na terenie Piastowa i Pruszkowa w ciągu ulic: S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza w Piastowie i ul. Skrajnej w Pruszkowie
 3. Miasto Piastów zobowiązuje się do przygotowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji przebiegającej w Piastowie i Pruszkowie (ulice j.w.)

Uwaga! W dokumencie porozumienia „mała obwodnica” Miasta Piastowa przebiegająca w ciągu ulic S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza w Piastowie i ul. Skrajnej w Pruszkowie jest określona jako „nowe połączenie pomiędzy Pruszkowem, Piastowem i Broniszami”.

Dlaczego droga ta jest określana mianem nowego połączenia, skoro zdaniem Burmistrza Piastowa od roku 2003 roku znajduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego? O tym w dalszej części tekstu.

Po drugie:

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Pruszkowa ogłosił przetarg na przygotowanie projektu wiaduktu nad torami PKP w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Broniewskiego. Przeprawa ta ma połączyć „Obwodnicę Piastowa” z Alejami Jerozolimskimi.

 

PODSUMOWUJĄC:

Na podstawie wyżej przywołanych dokumentów mamy pewność, że Burmistrz Piastowa nie przekazał mieszkańcom rzetelnej informacji o planach miasta. Wypowiedź Wiceburmistrza na łamach Gazety Wyborczej wskazuje, że dokładny zakres i cel inwestycji był Miastu znany. Ponadto wypowiedzi Radnych Miasta podczas sesji poddające w wątpliwość techniczne możliwości połączenia Alei Jerozolimskich z ulicą Grunwaldzką wskazują, że Radni Miasta również nie posiadali ze strony Urzędu pełnej informacji na temat rzeczywistego celu inwestycji o nazwie „Obwodnica Piastowa”.

„Obwodnica Piastowa” to droga przebiegająca na granicy Pruszkowa i Piastowa w obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej, której początek będzie znajdował się w Alejach Jerozolimskich, aby następnie ulicami Grunwaldzką dalej nowoprojektowanym wiaduktem w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Broniewskiego, następnie ul. Skrajną w Pruszkowie i ulicami Barcewicza, Ogińskiego, Żółkiewskiego i Sułkowskiego w Piastowie poprowadzić ruch do wiaduktu nad autostradą A2. Dalej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki dotrzeć do drogi krajowej Warszawa-Poznań. 

 „Obwodnica Piastowa” będzie łączyć drogę krajową i powiatową i zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Piastów, Miastem Pruszków, powiatem pruszkowskim będzie stanowić połączenie PONADLOKALNE.

„Obwodnica Piastowa” spełnia zatem kryteria drogi POWIATOWEJ określone w art. 6a ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, w szczególności art. 6a ust. 2 w.w. ustawy „Obwodnica Piastowa” po jej wybudowaniu może zostać zakwalifikowana do dróg o randze powiatowych na mocy samodzielnej uchwały RADY POWIATU.

Oznacza to, że nadzór nad „Obwodnicą Piastowa” i uprawnienie do przekierowanie na ulice Piastowa ruchu samochodowego w kierunku północnym z pominięciem centrum Pruszkowa będzie należał do władz POWIATU!!!! Władze Miasta Piastowa co najwyżej będą mogły wyrazić opinię w kwestii zmiany kategorii drogi z gminnej na powiatową, lecz nie będą miały ŻADNEGO REALNEGO wpływu na tą decyzje i późniejszą organizację ruchu.

Panie Burmistrzu za środki miejskie wybudujemy drogę, która bez zrekompensowania Miastu Piastów poniesionych kosztów przejdzie na własność powiatu w drodze autonomicznej uchwały Rady POWIATU!!!

Panie Burmistrzu

 • czy w Piastowie nie ma już dróg gminnych wymagających remontu, za które zapłaci Miasto, a mieszkańcy miasta będą z nich korzystać?
 • czy jesteśmy tak bogatą gminą, że z własnego budżetu budujemy drogi, które przejdą na własność powiatu?
 • może warto się spotkać z mieszkańcami Piastowa, którzy przekażą Panu informacje o najpilniejszych potrzebach społeczności lokalnej?

 

Pytanie nr 2: CZYJE CELE REALIZUJE PROJEKT I KOMU BĘDZIE SŁUŻYĆ OBWODNICA PIASTOWA?

STANOWCZO POKREŚLAMY, że w żadnym oficjalnym dokumencie przygotowanym na zlecenie Miasta Piastów i opracowanym przez specjalistów od planowania przestrzennego nie wspomina się, nie zaleca się, nie wskazuje się na potrzebę budowy arterii komunikacyjnej w ZACHODNIEJ CZĘŚCI PIASTOWA.

Ze słów Pana Wiceburmistrza Piastowa, wynika że dzięki tej drodze „Wszyscy, którzy na ten moment poruszają się zatłoczonymi Alejami Jerozolimskimi, będą mogli łatwiej przedostać się na drugą stronę torów….”. Czy jest to zatem droga dla mieszkańców Piastowa? Nie wydaje się, ponieważ mieszkańcy Piastowa nawet jeśli poruszają się zatłoczonymi Alejami Jerozolimskimi to rozstają się z tym tłokiem na wysokości TESCO i kierują się do swoich domów.

W tym miejscu chcemy zwrócić Państwa uwagę na dwa dokumenty, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, komu „Obwodnica Piastowa” będzie służyć i czyje cele realizuje jej budowa.

Pierwszy dokument to „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa”, który został opracowany na zlecenie Miasta Pruszków i następnie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXVIII/309/2000 z dnia 16 listopada 2000 r.,­ (dokument obowiązujący). Studium Uwarunkowań to podstawowy dokument wyznaczający politykę przestrzenną gminy Pruszków i razem z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego. Niezwykle ważnym elementem tego dokumentu, z punktu widzenia planów budowy „Obwodnicy Piastowa” jest część poświęcona układowi i kierunkom rozwoju systemów komunikacji drogowej w gminie Pruszków.

W dokumencie tym podkreśla się niewydolność powiązań drogowych w Pruszkowie pomiędzy północną i południową częścią miasta rozdzielonego torami PKP. W szczególności jako główny problem komunikacyjny miasta wskazuje się połączenie pomiędzy drogą nr 719 relacji Warszawa-Żyrardów (Al. Jerozolimskie) i trasą Warszawa-Poznań, które odbywa się wyłącznie poprzez jeden wiadukt w centrum Pruszkowa.

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi określonymi w Studium Uwarunkowań dla miasta Pruszków w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania miasta nakazuje się realizację następujących inwestycji: cytat

„4.5. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego

 1. Studium adoptuje istniejący układ dróg powiatowych (międzygminnych), postulując rozbudowę, podniesienie parametrów i korektę przebiegu ciągu ulicy Warsztatowej i Warszawskiej (w Pruszkowie i Piastowie) wraz z nowoprojektowanym połączeniem z Ożarowem oraz przebiegiem przez ZNTK do rejonu istniejącego wiaduktu nad torami PKP w Pruszkowie
 2. Studium postuluje wykształcenie wewnątrzmiejskiego hierarchicznego układu ulic z czytelnym układem ulic głównych i bezkolizyjnym docelowo przekraczaniem terenów PKP w 4 miejscach (1 istniejące, 4 projektowane)
 3. Studium postuluje pilne przeanalizowanie w opracowaniach studialnych, uszczegóławiających możliwości realizacji bezkolizyjnego przejazdu terenów PKP na pograniczu Pruszkowa i Piastowa i przeanalizowanie możliwości wykorzystania ul. Grunwaldzkiej wraz ze skrzyżowaniem drogi 719 (Aleje Jerozolimskie) z ul. Harcerska w Piastowie, jako trasy dojazdu do terenów dawnych ZNTK w Pruszkowie, które staną się istotnym generatorem ruchu towarowego w związku z ich przekształceniem”

Zwracamy Państwa uwagę, że Miasto Pruszków realizuje wszystkie zalecenia wymienione w Studium Uwarunkowań. W szczególności:

 • Miasto Pruszków wyłoniło w trybie przetargowym wykonawcę, który na dniach przystępuje do realizacji zadania polegającego na przebudowie ulic Warsztatowej i Broniewskiego
 • Miasto Pruszków rozpisało w dniu 18 kwietnia 2017 r. przetarg na wykonanie projektu wiaduktu nad torami PKP w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Broniewskiego (czyli drugi bezkolizyjny przejazd przez tory PKP, o którym mowa w zaleceniach)
 • Miasto Pruszków otrzymało zezwolenie na budowę tunelu pod torami PKP łączącego ul. Działkową i Błońską (czyli trzeci bezkolizyjny przejazd przez tory PKP, o którym mowa w zaleceniach)
 • Miasto Pruszków realizuje budowę drogi w kierunku Ożarowa Mazowieckiego (o której mowa w ust. 4.5. pkt 3) we wskazanym powyżej Studium Uwarunkowań), jednak nie w miejscu pierwotnie projektowanym, lecz czyni to ULICAMI PIASTOWA wspólnie z Burmistrzem Piastowa pod pretekstem budowy „Obwodnicy Piastowa”

 

Drugi dokument to Koncepcja połączenia drogowego przez tory PKP w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Broniewskiego

Integralną częścią dokumentacji dla przetargu ogłoszonego przez Miasto Pruszków na wykonanie projektu wiaduktu nad torami PKP jest opracowanie pod tytułem:

Koncepcja połączenia drogowego pod lub nad torami PKP w rejonie ulic:

 • Od północy: ul. Broniewskiego, ul. Warszawska
 • Od południa: ul. Główna, ul. Leszczynowa, ul. Grunwaldzka”

Wyżej wymieniony dokument został opracowany przez biuro projektowe w maju 2010 roku, na potrzeby przygotowania dokumentacji dla budowy wiaduktu przez tory PKP w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Broniewskiego. W dokumencie tym jednoznacznie stwierdza się konsekwencje i wymagania dotyczące realizacji tej inwestycji:

Po analizie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Żbików-Bąki w kontekście planowanej budowy wiaduktu stwierdza się:

 • „Na podstawie analizy obszarowej, w przypadku realizacji planowanej zabudowy, można spodziewać się wzrostu ruchu kołowego. Dotyczy to w szczególności obszarów zabudowy wielorodzinnej”
 • „W zakresie układu drogowego przewiduje się przede wszystkim realizację ciągu komunikacyjnego prowadzącego od ul. Broniewskiego w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. Wyżej wymieniona ulica będzie stanowiła oś komunikacyjną obszaru. Dodatkowo przewidziano zmianę przebiegu ul. Broniewskiego i Warsztatowej wraz z regulacją szerokości pasa drogowego”

Po analizie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszków stwierdza się:

 • „Analizowany obszar wraz z budową nowego połączenia pod/nad torami PKP, będzie wymagał zmian w układzie komunikacyjnym. Dotyczy to w szczególności powiązań w kierunku Ożarowa Mazowieckiego.”

 

PODSUMOWUJĄC:

W oparciu o te dwa dokumenty należy wnioskować, że budowa przez Pruszków wiaduktu w okolicach ulic Grunwaldzkiej i Broniewskiego wymaga przygotowania i przeprowadzenia przez Miasto Pruszków inwestycji towarzyszącej, czyli budowy nowego połączenia w kierunku północnym (t.j. Ożarowa Mazowieckiego), którego zadaniem będzie odebranie wzmożonego ruchu pojazdów jadących od strony Alei Jerozolimskich.

Zapewne nie bez powodu w porozumieniu pomiędzy Miastem Pruszków, Miastem Piastów i powiatem pruszkowskim projekt budowy „Obwodnicy Piastowa” określa się jako „nowe połączenie pomiędzy Pruszkowem, Piastowem i Broniszami”. „Nowe połączenie w kierunku północnym”, o którego konieczności wybudowania informują specjaliści od planowania przestrzennego w dokumentacji związanej z budową przeprawy przez tory PKP będzie przebiegać właśnie ulicami PIASTOWA!!

 

Pytanie nr 3: CO PRZEWIDUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRzENNEGO DLA DZIELNICY ŻBIKÓW-BĄKI i pierwotne plany nowoprojektowanego połączenia w kierunku Ożarowa Mazowieckiego

Zwracamy Państwa uwagę, że miasto Pruszków od początku przewidywało siłę i rodzaj ruchu kołowego po wybudowaniu przeprawy przez tory PKP w ciągu nowoprojektowanego połączenia z Ożarowem Mazowieckim. Oczywiste jest, że droga łącząca Al. Jerozolimskie z trasą Warszawa-Poznań i węzłem autostrady A2, której celem jest odciążenie centrum Pruszkowa od samochodów nadjeżdżających od wschodu będzie drogą o dużym ruchu. Z tego powodu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Żbików-Bąki jako przedłużenie szlaku komunikacyjnego w ciągu wiaduktu nad torami w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Broniewskiego władze Pruszkowa zaplanowały duży ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Kasprowicza w Pruszkowie prowadzący w stronę Ożarowa Mazowieckiego i autostrady A2.

Zwracamy uwagę, że ulica Kasprowicza jest położona na terenie miasta Pruszków w odległości zaledwie 380 m  na zachód w linii prostej od planowanego przebiegu „Obwodnicy Piastowa”.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że urzędnicy Pruszkowa zaprojektowali tą drogę w taki sposób, aby mogła ona obsłużyć intensywny ruch kołowy i jednocześnie, aby w możliwie największy sposób zminimalizować jej negatywne skutki oddziaływania na mieszkańców.

Projektowana szerokość szlaku komunikacyjnego w ciągu ulicy Kasprowicza w liniach rozgraniczających (czyli od płotu do płotu) wynosi 45 m !!!!! Dla porównania w ciągu projektowanej „Obwodnicy Piastowa” na znacznej części jej długości szerokość ulic w liniach rozgraniczających wynosi zaledwie 18 m!!!!!

W ciągu ulicy Kasprowicza zaplanowano poza samą drogą główną szerokie na kilkanaście metrów pasy zieleni po obu stronach drogi. Dodatkowo w projekcie przewidziano po obu stronach drogi głównej drogi dojazdowe do posesji, które przylegają równolegle do ulicy Kasprowicza. Takie założenia planistów wskazują, że droga ta została zaplanowana do przejęcia OGROMNEGO natężenia ruchu na linii północ-południe Pruszkowa.

Na większości terenu, którym ma przebiegać „Obwodnica Piastowa” nie ma technicznych możliwości zapewnienia dla tej drogi standardu jaki został zaplanowany przez Miasto Pruszków na swoim terenie. Oznacza to, że uciążliwości wynikające dla ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi będą ogromne.

 

Pytanie nr 4: NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE A „OBOWDNICA PIASTOWA” ?

W dniu 26 kwietnia 2016 r. miała miejsce XX Sesja Rady Miasta Piastowa, z której protokół został opublikowany 4 maja 2016 r. Podobnie jak na innych sesjach jednym z punktów obrad było podjęcie przez Radę Miasta „uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok(punkt 9 obrad). W ramach uchwały nr XX/131/2016

Radni przejęli szereg zmian w budżecie w tym jedną kluczową dla planów budowy „Obwodnicy Piastowa”, czyli po raz pierwszy w protokołach z sesji Rady Miasta pojawia się termin ciągu ulic Żółkiewskiego, Ogińskiego, Barcewicza, cytat

„ – Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 830.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa ul. C. Godebskiego, opracowanie koncepcji układu drogowego ulic S. Żółkiewskiego – M. Ogińskiego – S. Barcewicza, koncepcja zagospodarowania terenu targowiska miejskiego. Zadania zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.”

Dopiero na kolejnej XXI Sesji Rady Miasta z dnia 24 maja 2016 r. idea określana mianem „opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Żółkiewskiego, Ogińskiego, Barcewicza” zostaje przedstawiona radnym jako zachodnia „Obwodnica Piastowa”:

„Burmistrz Miasta G. Szuplewski wyjaśnił, że patrząc od strony północnej, chodzi o to, by rozwiązać trzy problemy drogowe, tj. wjazd na wiadukt byłby od ul. L. Lisa-Kuli, a zjazd w kierunku Piastowa ul. Sułkowskiego, a ul. S. Żółkiewskiego, byłaby początkiem tzw. zachodniej obwodnicy Piastowa.”

Rynek nieruchomości komercyjnych w Piastowie, choćby z uwagi na fakt wielkości gminy jest bardzo mały. W związku z tym nasza uwaga skupiła się na terenie administracyjnym gminy Ożarów Mazowiecki, w szczególności na terenie pomiędzy północnymi granicami Miasta Piastów a autostradą A2 (Konotopa). Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego są to tereny oznaczone symbolami 11U/P oraz 12U/P, czyli tereny pod działalność usługową, produkcyjną magazynową.

Na terenie 11U/P, czyli na wschód od wiaduktu nad autostradą A2 znajdowało się na tamten czas około 23 niezabudowanych działek inwestycyjnych (dane z geoportal.gov.pl). Z informacji jakie udało nam się do tej pory potwierdzić w księgach wieczystych wynika, że w odniesieniu do 18 z tych działek zostały zawarte przedwstępne umowy sprzedaży. Kupującym był jeden podmiot gospodarczy, firma specjalizująca się w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi przy budowie powierzchni magazynowych.

Najwcześniejsze umowy zostały zawarte przez tą firmę 11 maja 2016 r, a łącznie w maju 2016 r. spółka ta zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 7 działek.

W czerwcu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 2 działek

W lipcu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 5 działek

W sierpniu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 3 działek

We wrześniu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 1 działki

 

PODSUMOWANIE

Budując „Obwodnicę Piastowa” ulicami naszego miasta rozwiązujemy problem komunikacyjny Pruszkowa. Stworzymy szlak komunikacyjny o charakterze drogi publicznej powiatowej, która odciąży Aleje Jerozolimskie i centrum Pruszkowa kosztem wzmożonego ruchu na naszych ulicach. Nie trzeba być specjalistą od planowania przestrzennego, aby przewidzieć konsekwencje tej inwestycji dla mieszkańców Piastowa. Jeśli w centrum Pruszkowa pojazdów będzie mniej, to w Piastowie będzie ich więcej.

 Realne jest ryzyko zmiany zarządzającego „Obwodnicą Piastowa”, która niezależnie od woli Miasta Piastów może stać się drogą powiatową. Otworzy to możliwość pełnego przekierowania ruchu tranzytowego z Alei Jerozolimskich w kierunku północnym z pominięciem Pruszkowa.

 Mieszkańcy Piastowa przejmą zatem hałas, smród i wszelkie uciążliwości, które wynikają ze wzrostu natężenia ruchu. Czy w ten sposób władze Piastowa chcą poprawić bezpieczeństwo na drogach naszego miasta !!!

W świetle tych dokumentów nie mamy wątpliwości, że „Obwodnica Piastowa” nie będzie służyć jego mieszkańcom.

 

 

DOMAGAMY SIĘ OD WŁADZ PIASTOWA

 • wycofania się z porozumienia dotyczącego budowy „Obwodnicy Piastowa”, która skieruje ruch tranzytowy ulicami Naszego Miasta
 • reprezentowania interesów mieszkańców Piastowa, w szczególności prowadzenia negocjacji z Miastem Pruszków w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko włączenia ruchu omijającego Pruszków w ciąg ulic lokalnych Piastowa
 • pełnej i rzetelnej informacji o postępie prac