Konsultacje wniosek do Burmistrza o usunięcie nieprawidłowości

Złożyliśmy w Urzędzie Miejskim wniosek o korektę Zarządzenia nr 140/2018 o ogłoszeniu Konsultacji Społecznych w sprawie inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: Stefana Żółkiewskiego, Michała Ogińskiego, Stanisława Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie” oraz o skorygowanie Załącznika nr 1 do tego Zarządzenia w następującym zakresie:

Po pierwsze wnosimy o dopuszczenie udziału w konsultacjach osób zamieszkałych w Piastowie, a nie wyłączenie osób zameldowanych.

Regulamin przeprowadzania Konsultacji w Piastowie określony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/133/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa jednoznacznie określa, że uprawnionymi do udziału w Konsultacjach są MIESZKAŃCY Piastowa.

 

Natomiast Zarządzenie Burmistrza nr 140 o ogłoszeniu konsultacji w sposób bezprawny zawęża krąg osób uprawnionych do głosowania wyłącznie do osób zameldowanych.

 

Po drugie wnosimy o zmianę załącznika Nr 1 i jednoznacznie wskazanie, że inwestycja NIE JEST ZGODNA z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Ta informacja została WYCIĘTA  z informacji przekazywanych Mieszkańcom.

Dokumentacja projektowa przygotowana na zlecenie Miasta Piastowa jednoznacznie wskazuje, że inwestycja NIE JEST ZGODNA Z MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tom I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (ostatnia strona):

Natomiast Burmistrz w informacji przekazanej Mieszkańcom w procesie Konsultacji w Załączniku nr 1 do rozporządzenia o przeprowadzeniu Konsultacji w pkt 5 wskazuje że:

 

Poniżej dokumenty:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 140/2018

Tom I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zarządzenie nr 140/2018

Regulamin Konsultacji Uchwała Nr XXIV/133/2012 z dnia 28 sierpnia 2012

Wniosek złożony do Burmistrza z dnia 2 lipca 2018 r.