Park Logistyczny

Szanowni Państwo,

Rok temu publikując raport „Cała prawda o Obwodnicy” postawiliśmy pytanie nr 4 jak niżej. Teraz wiemy, że nasze pytanie opierające się wtedy na analizie informacji okazało się być słuszne. Dziś, po spotkaniu z Panem Burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim znamy na nie odpowiedź. Otóż Pan Burmistrz Grzegorz Szuplewski potwierdził, że podmiotem zainteresowanym i gotowym do współfinansowania układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lisa-Kuli/wiaduktu nad A2/ul. Żółkiewskiego jest firma zarządzająca centrami logistycznymi spółka Panattoni. Skoro ta spółka jest zainteresowana współfinansowaniem układu drogowego w Piastowie w tym budowy ronda umożliwiającego zjazd na tereny inwestycyjne leżące na południe od A2 należące do Ożarowa Mazowieckiego, to nie czyni tego bez powodu.

Dostawy do centrum logistycznego będę realizować TIR-y, a odbiór z niego pojazdy ciężarowe do 10 TON typu  STAR/MAN. Czyli małe ciężarówki rozjeżdżające ulice miasta.

Powinniśmy uczynić wszystko, aby uzgodnienie układu komunikacyjnego dla tej inwestycji chroniło Nasze miasto. Tym bardziej, że Piastów nie zobaczy z tej inwestycji nawet 1 grosza podatku, bo tereny leżą na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dojazd do magazynów był prowadzony ulicami Piastowa, w szczególności aby był zintegrowany z projektowaną Obwodnicą.

Pytanie nr 4: NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE A „OBOWDNICA PIASTOWA” ?

W dniu 26 kwietnia 2016 r. miała miejsce XX Sesja Rady Miasta Piastowa, z której protokół został opublikowany 4 maja 2016 r. Podobnie jak na innych sesjach jednym z punktów obrad było podjęcie przez Radę Miasta „uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok(punkt 9 obrad). W ramach uchwały nr XX/131/2016

Radni przejęli szereg zmian w budżecie w tym jedną kluczową dla planów budowy „Obwodnicy Piastowa”, czyli po raz pierwszy w protokołach z sesji Rady Miasta pojawia się termin ciągu ulic Żółkiewskiego, Ogińskiego, Barcewicza, cytat

„ – Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 830.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa ul. C. Godebskiego, opracowanie koncepcji układu drogowego ulic S. Żółkiewskiego – M. Ogińskiego – S. Barcewicza, koncepcja zagospodarowania terenu targowiska miejskiego. Zadania zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.”

Dopiero na kolejnej XXI Sesji Rady Miasta z dnia 24 maja 2016 r. idea określana mianem „opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Żółkiewskiego, Ogińskiego, Barcewicza” zostaje przedstawiona radnym jako zachodnia „Obwodnica Piastowa”:

„Burmistrz Miasta G. Szuplewski wyjaśnił, że patrząc od strony północnej, chodzi o to, by rozwiązać trzy problemy drogowe, tj. wjazd na wiadukt byłby od ul. L. Lisa-Kuli, a zjazd w kierunku Piastowa ul. Sułkowskiego, a ul. S. Żółkiewskiego, byłaby początkiem tzw. zachodniej obwodnicy Piastowa.”

Rynek nieruchomości komercyjnych w Piastowie, choćby z uwagi na fakt wielkości gminy jest bardzo mały. W związku z tym nasza uwaga skupiła się na terenie administracyjnym gminy Ożarów Mazowiecki, w szczególności na terenie pomiędzy północnymi granicami Miasta Piastów a autostradą A2 (Konotopa). Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego są to tereny oznaczone symbolami 11U/P oraz 12U/P, czyli tereny pod działalność usługową, produkcyjną magazynową.

Na terenie 11U/P, czyli na wschód od wiaduktu nad autostradą A2 znajdowało się na tamten czas około 23 niezabudowanych działek inwestycyjnych (dane z geoportal.gov.pl). Z informacji jakie udało nam się do tej pory potwierdzić w księgach wieczystych wynika, że w odniesieniu do 18 z tych działek zostały zawarte przedwstępne umowy sprzedaży. Kupującym był jeden podmiot gospodarczy, firma specjalizująca się w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi przy budowie powierzchni magazynowych.

Najwcześniejsze umowy zostały zawarte przez tą firmę 11 maja 2016 r, a łącznie w maju 2016 r. spółka ta zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 7 działek.

W czerwcu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 2 działek

W lipcu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 5 działek

W sierpniu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 3 działek

We wrześniu 2016 r. zawarła przedwstępne umowy sprzedaży w odniesieniu do 1 działki