Konsultacje społeczne

 

Drodzy Sąsiedzi, Mieszkańcy Piastowa!

APELUJEMY do Państwa o AKTYWNY UDZIAŁ w ogłoszonych przez Miasto Konsultacjach Społecznych i GŁOSOWANIE na NIE. Powiedzmy NIE przedstawionemu przez Miasto PROJEKTOWI budowy i remontu ulic: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza, ponieważ remont tych ulic będzie przeprowadzony w oparciu o projekt budowlany opracowany dla OBWODNICY, która miała przebiegać właśnie ul: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza-Skrajna.

NIE godzimy się, aby pod pretekstem remontu dróg Miasto wybudowało pod naszymi oknami szeroką drogę TRANZYTOWĄ dla samochodów i TIR-ów

NIE chcemy, aby Piastów został ROZJECHANY przez TYSIĄCE pojazdów, które ulicami Piastowa ominą zatłoczone centrum Pruszkowa

NIE dla poszerzonych do 3,5m pasów jezdni, które powstaną kosztem rezygnacji z budowy chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, pasów zieleni oddzielających chodnik od jezdni

NIE chcemy, aby bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci i wnuków było zagrożone

NIE dla pogorszenia jakości powietrza w Piastowie, które według raportu Światowej Organizacji Zdrowia jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie

 

W rozmowach z Burmistrzem wielokrotnie wskazywaliśmy, że w obliczu planów budowy wiaduktu nad torami PKP w rejonie „Papierni” konieczne jest ODSTĄPIENIE od zamiaru budowy ulic: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza w oparciu o plany budowlane dla OBWODNICY. Wybudowanie szerokiego korytarza drogowego przez pół miasta, to jak rozłożenie „czerwonego dywanu” dla wszystkich, którzy aby ominąć Pruszków potraktują Piastów jak miasto TRANZYTOWE. Domagamy się opracowania nowego projektu budowlanego dla tych ulic, który będzie zakładał:

 • drogę LOKALNĄ służącą wszystkim Mieszkańcom Piastowa
 • drogę o pasach jezdni w szerokości normatywnej czyli maksymalnie 2.75m
 • rezygnację z planów budowy jednorodnego ciągu komunikacyjnego w ulicach: S. Żółkiewskiego – M. Ogińskiego – S. Barcewicza
 • rezygnację z planu połączenia ul. S. Żółkiewskiego – M. Ogińskiego
 • drogę wzdłuż, której powstanie ścieżka rowerowa
 • drogę przy, której chodnik zostanie oddzielony od jezdni pasem zieleni, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo pieszych, a szczególnie dzieci idących do szkoły
 • drogę wzdłuż, której na całej długości zostaną wybudowane chodniki. Obecny projekt nie przewiduje ŻADNEGO chodnikana odcinku ulic Ogińskiego-Żółkiewskiego od skrzyżowania z ulicą Sowińskiego do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego
 • wzdłuż, której powstaną miejsca parkingowe, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie włączać się do ruchu

UWAGA! W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w Piastowie. Po naszej interwencji obowiązek posiadania meldunku w Piastowie został ZNIESIONY!!

Niestety dotychczasowe inwestycje drogowe otaczające Piastów w tym autostrada obudowana ekranami, droga ekspresowa wybudowana na nasypie „zamknęły” Piastów i NIE pozwalają na „wietrzenie” miasta z zanieczyszczeń.

NIE zmienimy przebiegu autostrady A2, NIE zburzymy nasypów, po których poprowadzona została droga ekspresowa. Natomiast poprzez udział w Konsultacjach i oddanie głosu na NIE, możemy być odpowiedzialni za swój los i NIE dopuścić do powstania kolejnej drogi TRANZYTOWEJ. Piastów potrzebuje dróg LOKALNYCH służących jego Mieszkańcom. A plany Miasta tego warunku nie spełniają.

W trosce o zdrowie Nasze, Naszych dzieci, Naszych wnuków mamy wręcz obowiązek NIE dopuścić do realizacji inwestycji, która doprowadzi do dalszej dewastacji środowiska naturalnego w Piastowie i zwiększy zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia Mieszkańców.

Głosuję na NIE ponieważ:

 • w raporcie opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia (publikacja maj 2018 r.) Piastów zajmuje niechlubne 43 miejsce wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Oddychamy gorszym powietrzem niż mieszkańcy Katowic, Krakowa czy innych dużych okręgów przemysłowych

 

 • według danych GUS Piastów jest drugim najgęściej zaludnionym miastem w Polsce, a poziom urbanizacji miasta wynosi blisko 90%. Oznacza to, że w mieście NIE ma miejsca na wyznaczanie nowych korytarzy komunikacyjnych o charakterze TRANZYTOWYM, planowana droga będzie przebiegać w bezpośredniej odległość bloków, domów, szkoły i kościoła. Obwodnice buduje się poza miastem!

 

 • korytarze między granicami domostw przewidziane w projekcie na pas drogowy dla ulic: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza wynoszą w większości zaledwie 12-15m, a to NIE pozwala na zastosowanie jakichkolwiek rozwiązań technicznych chroniących życie i zdrowie Mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem ruchu TRANZYTOWEGO

 

 • podkreślamy, że remont i budowa ulic: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza NIE JEST ZGODNA z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Piastowa. Informacja taka znajduje się we wszystkich dokumentach projektowych, ale z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 140/2018 o ogłoszeniu Konsultacji ZOSTAŁA WYCIĘTA!

 

NIE ulega wątpliwości, że Piastów potrzebuje nowego projektu budowlanego dla ulic: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza, który doprowadzi do powstania drogi LOKALNEJ. Z tego powodu w konsultacjach oddajmy swój głos na NIE.

Remont tych trzech ulic w oparciu o projekt budowlany OBWODNICY jest jednoznaczny z jej powstaniem, co przy jednoczesnych przygotowaniach Miasta Pruszków do budowy wiaduktu nad torami PKP w rejonie „Papierni” sprowadzi do Piastowa KOSZMAR KOMUNIKACYJNY i zmieni Piastów w miasto TRANZYTOWE.

Głosuję na NIE ponieważ:

 • analiza ruchu przeprowadzona w grudniu 2017 r. na zlecenie Miasta Pruszków przez Biuro Konsultacyjno Projektowe Inżynierii Transportu „Dro-System” potwierdza, że budowa nowego wiaduktu i OBWODNICY zwiększy natężenie ruchu w okolicy DWUKROTNIE (z obecnych 55.000 do blisko 106.000 pojazdów na dobę). Ta analiza wskazuje, że budowa wiaduktu i OBWODNICY odciąży Aleje Jerozolimskie. Oznacza to, że w efekcie realizacji tych inwestycji TYSIĄCE pojazdów, które teraz jadą Alejami Jerozolimskimi w kierunkach „do” i „z” Pruszkowa ROZJADĄ Piastów. Piastów stanie się Wschodnią Obwodnicą Pruszkowa i miastem TRANZYTOWYM!  A ulicami Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza będzie jeździło blisko 10.000 pojazdów dziennie!

 

 • rozwój magazynów na terenie Pruszkowa i Ożarowa Mazowieckiego zlokalizowanych wzdłuż autostrady A2 wymusza konieczność zapewnienia układu komunikacyjnego, który pozwoli na dojazd TIR-ów. W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 140/2018 o ogłoszeniu Konsultacji wskazano, że pas ruchu zostaje poszerzony z wartości normalnej dla klasy drogi LOKALNEJ wynoszącej 2.75m do wartości maksymalnej wynoszącej 3.5m ze„względu na przewidywaną strukturę rodzajową”. Co oznacza określenie „struktura rodzajowa”? Jest to udział poszczególnych grup pojazdów (czyli motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, TIR-ów) w ogólnej sumie pojazdów poruszających się daną drogą. Skoro Miasto przewiduje, że konieczne jest poszerzenie pasów ruchu do 3.5m! ze względu na strukturę rodzajową, to daje jednoznaczny sygnał, że pojazdy dostawcze, ciężarowe, TIR-y w dużych ilościach będą poruszać się ulicami: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza. Tezę tą potwierdza również informacja przekazana przez Burmistrza Szuplewskiego, że spółka Panattoni (operator powierzchni magazynowych) jest zainteresowana udziałem w zaprojektowaniu i finansowaniu ronda, które będzie łączyć wiadukt nad A2 z ulicami: Żółkiewskiego, Lisa-kuli, Sułkowskiego, i drogę serwisową autostrady.

 

 • po wybudowaniu ulic: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza według obecnego projektu Powiat Pruszkowski będzie chciał przejąć tą drogę w zarząd i dowolnie zorganizować ruch, w tym przekierować w te ulice ruch według własnego uznania. Władze Piastowa będą mogłyby się temu tylko BIERNIE PRZYGLĄDAĆ podobnie jak ma to miejsce w przypadku organizacji ruchu na rondzie!

 

Wszelkie dokumenty i analizy przywołane w niniejszym tekście są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.obwodnicapiastowa.pl.

Od ponad roku przy Państwa wsparciu podejmujemy szereg działań na poziomie Miasta Piastów, Miasta Pruszków i Powiatu Pruszkowskiego w celu ochrony Piastowa i jego Mieszkańców przed katastrofą komunikacyjną. To dzięki naszym i Państwa działaniom Nasze argumenty zostały uznane i zaakceptowane przez:

 • Radę Miasta w Piastowie, która podjęła Uchwałę NR XXXIV/240/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Piastowa do rezygnacji z porozumienia w sprawie budowy Obwodnicy w ulicach: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza-Skrajnej
 • Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, który TYMCZASOWO zrezygnował z planów włączenia ulic Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza-Skrajnej do sieci dróg powiatowych. Jeśli Piastów wybuduje ulice: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza według obecnego projektu budowlanego to Powiat na 100% powróci do tego pomysłu. Niestety wtedy jako Mieszkańcy NIE będziemy mieli nic do powiedzenia.
 • Prezydenta Pruszkowa, który zmienił Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pruszkowa, i wyłączył ulice Barcewicza-Skrajna z kategorii ulic ZBIORCZYCH nadając im status dróg LOKALNYCH. Burmistrz Piastowa mimo, że wiedział o planach Pruszkowa, NIE zrobił z tym NIC!, mimo, że został poproszony o wniesienie uwag!.

 

Jedynym nieprzejednanym pozostaje wciąż Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski. NIEZNANE siły popychają Burmistrza do realizacji kontrowersyjnej inwestycji mimo stanowczego sprzeciwu Mieszkańców i wbrew interesowi miasta.

Z chwilą, gdy Burmistrz wystąpił o pozwolenie na budowę ulic: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza według projektu budowlanego przygotowanego dla OBWODNICY odwołanie się do Państwa zdania stało się ostatnią szansą na uratowanie Miasta. Z tego powodu zwróciliśmy się do Burmistrza o przeprowadzenie Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Piastowa. A teraz zwracamy się do Państwa o oddanie głosu na NIE. Bardzo liczymy na Państwa GŁOS! Od ilości nadesłanych ankiet zależy przyszłość Nasza i tego Miasta

Aby zapewnić przejrzystość konsultacji chcemy, aby swój GŁOS na NIE przekazali Państwo za naszym pośrednictwem. Jako Stowarzyszenie odbierzemy od Państwa ankiety, zliczymy je i następnie pismem urzędowym przekażemy do Urzędu.

CHCESZ PRZEKAZAĆ ANKIETĘ PROSIMY O KONTAKT: do dnia 5 września

 • pod numerem telefonu 579-52-62-03
 • e-mail sprawa.stowarzyszenie@gmail.com
 • za pośrednictwem formularza na naszej stronie obwodnicapiastowa.pl
 • postaramy się również, aby w kilku punktach Piastowa (lista na naszej stronie internetowej) pojawiły urny do głosowania, aby przy okazji codziennych zakupów mogli Państwo oddać swój GŁOS.

Pozdrawiamy serdecznie,

Wasi Sąsiedzi ze Stowarzyszenia Wspólna Sprawa