KALENDARIUM WYDARZEŃ

Poniżej prezentujemy Kalendarium zdarzeń:

 1. 22 listopada 2016 r. Rada Miejska w Piastowie przeprowadza dyskusje nad projektem przeznaczenia środków na zaprojektowanie ciągu ulic Barcewicza-Ogińskiego-Żółkiewskiego. W tym momencie Rada Miasta nie dostaje informacji, że równolegle do planów budowy ciągu ulic Skrajnej-Barcewicza-Ogińskiego-Żółkiewskiego zostaną rozpoczęte prace nad przygotowaniem i budową wiaduktu nad PKP w rejonie ulic Grunawldzka/Warszawska
 2. 22 listopada 2016 r. Rada Miejska podejmuje uchwałę pozwalająca na zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie budowy ciągu ulic Barcewicza-Ogińskiego-Żółkiewskiego
 3. 4 stycznia 2017 roku Burmistrz Grzegorz Szuplewski zawiera porozumienie z Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim zakładające budowę „małej obwodnicy Piastowa”, będącej nowym połączeniem pomiędzy Pruszkowem a Broniszami ulicami Piastowa.
 4. W kwietniu 2017 roku dochodzi do pierwszej konfrontacji na linii władze Miasta  Piastów – Mieszkańcy. Dyskusje zarówno na Komisji Gospodarki jak również na sesji Rady Miasta gromadzą setki osób i są bardzo burzliwe.
 5. W dniu 24 kwietnia Rada Miasta przyjmuje Stanowisko, w którym negatywnie opiniuje planowaną inwestycję. Podziela obawy mieszkańców i potwierdza, że podejmując decyzję w listopadzie 2016 roku Radni nie posiadali rzetelnej informacji o prawdziwym kształcie tej inwestycji.
 6. W dniu 23 maja 2017 roku Rada Miasta Piastów nakazuje Burmistrzowi Grzegorzowi Szuplewskiemu rozwiązanie porozumienia w sprawie budowy Obwodnicy w ciągu ulic Skrajnej-Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego. Jest to akt prawny będący konsekwencją przyjętego w kwietniu Stanowiska.
 7. W czerwcu 2017 roku wbrew stanowisku Rady Miasta Burmistrz Grzegorz Szuplewski zgłasza do Powiatu Pruszkowskiego pomysł poprowadzenia drogi powiatowej w ciągu ulic  Skrajnej-Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego składających się na Obwodnicę. Oczywiście nikt z Nas nie miał świadomości o działaniach Burmistrza. Dowiedzieliśmy się o nich dopiero w sierpniu, gdy Powiat Pruszkowski ogłosił konsultacje społeczne w sprawie „Planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030”.
 8. W czerwcu 2017 roku Burmistrz Grzegorz Szuplewski po raz pierwszy składa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Obwodnicy (ZRID)
 9. Dopiero w lipcu 2017 roku Burmistrz rozwiązuje porozumienie z Miastem Pruszków zawarte w dniu 4 stycznia 2017r. Do tego czasu po raz pierwszy złożył wniosek o ZRID i próbował przepchnąć Obwodnicę do układu dróg powiatowych.
 10. W sierpniu 2017 roku wysiłkiem mieszkańców bronimy się przed wprowadzeniem ciągu ulic Skrajnej-Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego w układ dróg powiatowych, które nie pełnią przecież funkcji lokalnej. Z całego powiatu zostało nadesłanych 405 ankiet, z czego 276 stanowiło sprzeciw wobec planów Burmsitrza Grzegorza Szuplewskiego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Powiat Pruszkowski odrzuca pomysł Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego.
 11. Podejrzewamy, że prace nad Obwodnicą są kontynuowane w skutek tego zaniepokojeni Mieszkańcy proszą Radnych o wystosowanie zapytania o losy tej inwestycji. We wrześniu 2017 rok Pan Burmistrz Grzegorz Szuplewski w oficjalnym piśmie informuje, że projekt Obwodnicy NIE BEDZIE KONTYNUOWANY
 12. W październiku 2017 roku Pan Burmistrz Grzegorz Szuplewski wycofuje wniosek o pozwolenie na budowę Obwodnicy złożony w czerwcu.
 13. W lutym 2018 roku Miasto Pruszków ogłasza konsultacje społeczne w sprawie „Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pruszkowa”. Projekt zakładał, że ul. Barcewicza i Skrajna będą drogami zbiorczymi. Ponownie wysiłkiem Mieszkańców i dzięki ich aktywności doprowadzamy do zmiany tych planów dzięki przychylności i zrozumieniu naszych argumentów przez Prezydenta Miasta Pruszków.  Doprowadzamy do zmian w Projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pruszkowa.
 14. W dniu 14 lutego 2018 Burmistrz Grzegorz Szuplewski składa kolejny wniosek o wydanie zezwolenia na budowę Obwodnicy i teraz czeka na decyzję.
 15. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Miasta w Stanowisku zwraca się do Burmistrza z Wnioskiem o wycofanie się z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę i wnosi o skonsultowanie projektu z Mieszkańcami
 16. Burmistrz Ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE